Nawigacja

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (
4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych:
 • KANDYDATÓW DO SZKOŁY
 • UCZNIÓW
 • RODZICÓW
 • OPIEKUNÓW PRAWNYCH

jest Liceum Ogólnokształcące im.K.K.Baczyńskiego w Nowej Soli Tel.(68)458 38 94 email;lonsol@poczta.onet.pl

 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w LO w Nowej Soli z  Panią Beatą Stankiewicz możliwy jest pod numerem tel. nr. 68 475 55 43 lub adresem email: iod@ckziu-elektryk.pl.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu realizacji zadań w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.
  (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.
  (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych  placówce.
 3. Dane osobowe przechowywane będą przez okresy wskazane w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum w Zielonej Górze.
 4. Posiadasz prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 5. Przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu
  na przepisy prawa oświatowego.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)    

informuję, że:

 

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Nowej Soli  tel.: (68)458 38 94 mail: lonsol@poczta.onet.pl

 

 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem tel. (68)475 55 55 lub adresem e-mail: iod@ckziu-elektryk.pl
 2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie jw. o ochronie danych w celu realizacji zadań w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198)
  w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
 3. Dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum w Zielonej Górze.
 4. Posiadają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 5.  Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego.

 

Aleksandra Grządko – dyrektor szkoły

 

Podpis Administratora

klauzula.docx

Aktualności

Kontakt

 • Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Nowej Soli
  ul. Gimnazjalna 9
  67-100 Nowa Sól
 • (+48) 068 4583894
  Tel./Fax (+48) 068 4583895
  e-mail lonsol@poczta.onet.pl

Galeria zdjęć