Nawigacja

Erasmus+ „Integration of Mobile Apps into Education”

Projekt „Integration of Mobile Apps into Education”

 

REGULAMIN PROJEKTU „Integration of Mobile Apps into Education”

REALIZOWANEGO W RAMACH AKCJI ERASMUS+

 

Edukacja szkolna – partnerstwa strategiczne – współpraca szkół

Projekt numer: 2018-1-AT01-KA229-039194_3

Tytuł: „Integration of Mobile Apps into Education”

Czas realizacji: 1.09.2018 - 31.08.2020

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji uczestników oraz zasady uczestnictwa  w projekcie „Integration of Mobile Apps into Education” finansowanego ze środków programu „ERASMUS+”.  

2.Projekt jest skierowany do wszystkich uczniów klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Nowej Soli.

3. Udział w projekcie jest dobrowolny.

4. W procesie rekrutacji zostanie wyłoniona grupa 18 uczniów biorących udział w projekcie.

5. W ramach realizacji projektu przewiduje się 7 - dniowy pobyt uczniów ze szkół partnerskich z Turcji, Hiszpanii i Austrii, 7 - dniowy wyjazd z opiekunami do szkoły partnerskiej do Hiszpanii,  7 -  dniowy wyjazd z opiekunami do szkoły partnerskiej  do  Austrii i  7 - dniowy wyjazd z opiekunami do szkoły partnerskiej do Turcji. Przed przyjazdem uczniów ze szkół partnerskich i wyjazdami przewidziane są zajęcia przygotowujące do realizacji działań projektowych.

 

§ 2

Regulamin rekrutacji uczniów do projektu Erasmus+ „Integration of Mobile Apps into Education”

 

 1. Szczegółowy regulamin rekrutacji do projektu określa odrębny dokument dostępny na stronie internetowej Szkoły i u organizatorów projektu.

 

§ 3

Zadania  uczestników projektu

1. Każdy uczestnik projektu ma prawo do:

- informacji na temat projektu umieszczanych na stronie internetowej szkoły, bądź przekazywanych bezpośrednio uczestnikom,

- nieodpłatnego udziału w projekcie,

- otrzymania materiałów i pomocy dydaktycznych do zajęć przygotowawczych,

- otrzymania certyfikatów zgodnie z założeniami projektu,

- udziału tylko w jednym wyjeździe zagranicznym, chyba że nie będzie innych chętnych zakwalifikowanych lub z listy rezerwowej.

2. Każdy uczestnik projektu ma obowiązek

- rzetelnie i terminowo wypełniać obowiązki wynikające z prac przydzielonych w harmonogramie,

- tworzyć i opracowywać materiały niezbędne do realizacji poszczególnych działań przewidzianych w projekcie, które będą nieodpłatnie wykorzystywane w ramach promocji projektu i upowszechniania jego rezultatów,

- współpracować z opiekunem projektu oraz uczniami wchodzącymi  w skład grupy projektowej,

- brać udział w zajęciach przygotowawczych do realizacji projektu,

- nieodpłatnie upowszechniać informacje o działaniach projektowych wśród społeczności szkolnej i lokalnej,

- zaakceptować wyznaczone terminy i miejsce realizacji działań projektowych bezpośrednio kierowanych do uczniów,

- informować niezwłocznie koordynatora projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział ucznia w projekcie.

3. Posiadać aktualny paszport, umożliwiający udział w wyjeździe zagranicznym oraz przy wyjazdach do Austrii i Hiszpanii ważny dokument EKUZ.

 

§ 4

Zasady rezygnacji z udziału w projekcie

1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej w przypadku, gdy rezygnacja została złożona na piśmie do Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Nowej Soli wyłącznie, jeżeli nie dokonano zakupu biletów na wyjazd danego uczestnika. Rezygnacja musi być podpisana przez rodzica;

2. W przypadku rezygnacji z wyjazdu po zakupie biletów, rodzice uczestnika pokrywają całkowite koszty kupna biletu osobie, która jedzie za ich dziecko. W przypadku rezygnacji któregoś z uczniów zakwalifikowanych przez Komisję na wyjazd zagraniczny prawo wyjazdu nabywa uczeń z listy rezerwowej według kolejności.

3. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w zadaniach projektowych lub skreślenia z listy, uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu otrzymanych materiałów.

4. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych ucznia w procesie rekrutacji i realizacji projektu oraz brak zgody na wykorzystanie wizerunku ucznia do celów promocji i udostępniania rezultatów projektu jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w projekcie.

 

§ 5

Postanowienia ogólne

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

2. Zespół projektowy zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od niego. Nowy regulamin zostanie zamieszczony na stronie internetowej Szkoły.

3.  Aktualna treść regulaminu jest dostępna na stronie internetowej szkoły i u koordynatora.

4. Treść projektu „Integration of Mobile Apps into Education” dostępna jest w sekretariacie Szkoły i u członków zespołu projektowego.

Regulamin_MobileApps_2.0(2).docx  wersja do pobrania

 

Szkoły partnerzy projektu Mobile Apps:

Majal Blanco S. Coop., Santomera, Hiszpania    FACEBOOK

HTL Moessingerstrasse, Klagenfurt, Austria     FACEBOOK

Sultangazi Ataturk Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi, Stambuł, Turcja     FACEBOOK

 

We wtorek 18 grudnia na długiej przerwie

w sali 39 odbędzie się zebranie dla wszystkich uczniów klas pierwszych chętnych do udziału

w projekcie „Integration of Mobile Apps into Education”. W ramach projektu przewidziana jest wymiana międzynarodowa z Austrią, Hiszpanią i Turcją.

Regulamin_rekrutacji.docx

zal.1_formularz.docx

zal._2_rozmowa.docx

Aktualności

Kontakt

 • Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Nowej Soli
  ul. Gimnazjalna 9
  67-100 Nowa Sól
 • (+48) 068 4583894
  Tel./Fax (+48) 068 4583895
  e-mail lonsol@poczta.onet.pl

Galeria zdjęć